Изабрани уџбеници за школску 2021-2022. годину

Изабрани уџбеници за школску 2021-2022. годину

1.РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

Читанка за I разред гимназија и средњих стручних школа; Босиљка Милић и Катарина Вучић; Завод за уџбенике, Београд, 2019 године;

 

New Headway – Pre – Intermediate Fourth edition   – уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа, John  и Liz Soars

 

„THE ENGLISH BOOK“  650-02-675/2019-03 од 22.04.2020.

 

 

Direkt 1, Немачки језик за први разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

 

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 1. – руски језик за први разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд

 

Латински језик за први разред гимназије, М. Пакиш, Д. Димитријевић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Историја  за први разред гимназије,  ДушкоЛопандић, РатомирМиликић и Мања Милиновић

„НОВИ ЛОГОС”650-02-454/2019-03 од 04.02.2020.

Како је већина наставника историје присуствовала вебинарима у организацији издавачких кућа а који су подразумевали презентацију уџбеника за први разред, као и на основу искуства приликом коришћења постојећег уџбеника, стручно веће наставника историје изразило је потребу за променом уџбеника историје за први разред гимназије друштвено – језичког и природно математичког смера.

Стручно веће историје је, после присуства вебинару Издавачке куће Логос, 1. априла 2020.  донело одлуку да изабере уџбеник издавачке куће Нови Логос за први разред гимназије, јер су након консултација наставници историје донели закључак да је овај уџбеник више прилагођен реформисаном програму, ученичком узрасту, као и да би овај уџбеник могао да допринесе успешном остваривању циљева и исхода наставе историје.

 

 

 

Географија за I разред гимназије. Љ.Гавриловић и Д.Гавриловић, С. Ђурђић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено )

 

Биологија,  уџбеник за први разред гимназије, Љ. Лалић, М. Кокотовић, Г. Милићев, Клет, Београд 2019.

 

Хемија 1, уџбеник за први разред гимназије, Т. Недељковић, Логос, 2019.

 

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера. М. Шурјановић, Р. Николајевић, ЗУНС, Београд.

 

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Физика за први разред гимназије. Милан Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд

 

Рачунарство и информатика, уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Klett, 2019.

 

Водич кроз историју музике, Доминанта Ђурић, Београд, 2019.

 

Ликовна култура за гимназије и стручне школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд

 

Грађанско васпитање за 1. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

 

 

1.РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Читанка за I разред гимназија и средњих стручних школа; Босиљка Милић и Катарина Вучић; Завод за уџбенике, Београд, 2019 године;

 

New Headway – Pre – Intermediate Fourth edition   – уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа, John  и Liz Soars

 

„THE ENGLISH BOOK“  650-02-675/2019-03 од 22.04.2020.

 

 

Direkt 1, Немачки језик за први разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 1. – руски језик за први разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Латински језик за први разред гимназије, М.Пакиш, Д.Димитријевић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Историја  за први разред гимназије. ДушкоЛопандић, РатомирМиликић и МањаМилиновић

„НОВИ ЛОГОС”650-02-454/2019-03 од 04.02.2020.

Како је већина наставника историје присуствовала вебинарима у организацији издавачких кућа а који су подразумевали презентацију уџбеника за први разред, као и на основу искуства приликом коришћења постојећег уџбеника, стручно веће наставника историје изразило је потребу за променом уџбеника историје за први разред гимназије друштвено – језичког и природно математичког смера.

Стручно веће историје је, после присуства вебинару Издавачке куће Логос, 1. априла 2020.  донело одлуку да изабере уџбеник издавачке куће Нови Логос за први разред гимназије, јер су након консултација наставници историје донели закључак да је овај уџбеник више прилагођен реформисаном програму, ученичком узрасту, као и да би овај уџбеник могао да допринесе успешном остваривању циљева и исхода наставе историје.

 

Географија за I разред гимназије. Љ.Гавриловић, Д.Гавриловић, С. Ђурђић,  Завод за уџбенике, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено).

 

Биологија, уџбеник за први разред гимназије, Љ. Лалић, М- Кокотовић, Г. Милићев, Клет, Београд, 2019.

 

Хемија 1, за први разред гимназије, Т. Недељковић,  Логос, 2019.

 

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера. Шурјановић, М., Р. Николајевић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Физика за први разред гимназије. Милан Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд

 

Рачунарство и информатика, уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Klett, 2019.

 

Водич кроз историју музике, Доминанта Ђурић, Београд, 2019.

 

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Грађанско васпитање за 1. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

 

 

2.РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

 

 

Читанка за II разред средње школе; Босиљка Милић и Катарина Вучић; Завод за уџбенике, Београд, 2020 године;

New Headway – Intermediate Fourth edition-  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), енглески језик за други разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, John  и Liz Soars

„THE ENGLISH BOOK“  650-02-677/2019-03 од 22.04.2020.

 

Direkt 2, Немачки језик за други разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичевић и Олга Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

 

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 2. – руски језик за други разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Латински језик за други разред средње школе. M. Пакиж, М.Кисић, Т.Киселички Ваш,

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Историја за 2.разред гимназије општег и друштвено-језичкогсмера, Радивоје Радић, Весна Рашковић, „ФРЕСКА”, 650-02-451/2015-06 од 1.3.2016.

– уколикодо 31. августа 2021. године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Завода за унапређивање квалитета образовања и васпитања буде одобрен уџбеник чији су садржаји усклађени и прилагођени актуелном наставном програму историје за други разред гимназије, стручно веће наставника историје ће о томе обавестити надлежне органе у школи.

Уколико се до наведеног датума на списку одобрених уџбеника не нађе такав уџбеник, наставници историје ће користити наведени уџбеник, а какопрограм захтева допуну, у том циљу ће се користити доле наведени уџбеник за трећи разред гимназије друштвено језичког смера.

 

Географија за II разред гимназије. Д. Шабић, С. Вујадиновић, ЛОГОС, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено )

 

Хемија – нема одобреног уџбеника

 

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Психологија за 2.разред гимназије. Апостоловић Милојевић, Биљана, ЛОГОС, Београд, 2013.

 

Биологија, уџбеник за други разред гимназије, Г.Милићев, Г.Кокотовић, Љ.Лалић, Клет, Београд, 2020.

 

Физика за други разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд

 

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

 

Грађанско васпитање за 2. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗУНС,2011.

 

Водич кроз историју музике, Доминанта Ђурић, Београд, 2019.

 

 

 

2.РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Читанка за II разред средње школе; Босиљка Милић и Катарина Вучић; Завод за уџбенике, Београд, 2020 године;

New Headway – Intermediate Fourth edition-  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск), енглески језик за други разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, John  и Liz Soars

„THE ENGLISH BOOK“  650-02-677/2019-03 од 22.04.2020.

 

Direkt 2, Немачки језик за други разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичевић и Олга Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

 

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 2. – руски језик за други разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Психологија за 2.разред гимназије. Апостоловић Милојевић Биљана, ЛОГОС, Београд, 2013.

 

 

Историја 2 – уџбеник историје за други разред гимназије природно-математичког смера, Душко Лопандић,Александра Колаковић,Ивана Петровић

„НОВИ ЛОГОС”650-02-71/2014-06 од 13.8.2014.

-уколикодо 31. августа 2019. године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Завода за унапређивање квалитета образовања и васпитања буде одобрен уџбеник чији су садржаји усклађени и прилагођени актуелном наставном програму историје за други разред гимназије, стручно веће наставника историје ће о томе обавестити надлежне органе у школи.

 

Географија за II разред гимназије. Д. Шабић, С. Вујадиновић, ЛОГОС, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено)

 

Биологија, уџбеник за други разред гимназије, Г.Милићев, Г.Кокотовић, Љ.Лалић, Клет, Београд, 2020.

 

Физика за други разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

 

Хемија 2, за други разред гимназије приодно-математичког смера, С. Рајић, Логос

 

Практикум из хемије 2, за други разред гимназије природно-математичког смера, Б. Кујовић, М. Влаховић, Логос

 

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Грађанско васпитање за 2. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

 

Водич кроз историју музике, Доминанта Ђурић, Београд, 2019.

 

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

 

 

3.РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа; Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ; Klett, Београд, 2020;

Headway Upper Intermediate, 5th edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и средње стручне школе -аутори уџбеника: Liz & John Soars, Paul Hancock; – аутори радне свеске: Liz & John Soars, Jo McCaul;

„THE ENGLISH BOOK“  650-02-437/2020-03 од 02.03.2021.

 

Direkt 3, Немачки језик за трећи разред гимназије.Ђ.Мота, В. Николовски, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

 

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 3. – руски језик за трећи разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

РадошЉушић,Историја за трећи разред опште гимназије и трећи. разред друштвено-језичког смера

„ФРЕСКА”           650-02-405/2011-06 од 7.2.2012.

-уколико до 31. августа 2021. gодине од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Завода за унапређивање квалитета образовања и васпитањабуде одобрен уџбеник чији су садржаји усклађени и прилагођени актуелном наставном програму историје за други разред гимназије, стручно веће наставника историје ће о томе обавестити надлежне органе у школи.

Уколико се до наведеног датума на списку одобрених уџбеника не нађе такав уџбеник, наставници историје ће користити наведени уџбеник, а како програм захтева допуну, у том циљу ће се користити доле наведени уџбеник за четврти разред гимназије друштвено језичког смера.

 

Биологија – нема уџбеника који прати реформисани програм

 

Географија 3, уџбеник за разред гимназије, Д.Шабић, С. Вујадиновић, Нови логос, Београд, 2021.

 

Физика за трећи разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

 

Логика. Михаило Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

 

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Водич кроз историју музике, Доминанта Ђурић, Београд, 2019.

 

Грађанско васпитање за 3. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

 

 

3.РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа; Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ; Klett, Београд, 2020;

Headway Upper Intermediate, 5th edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска, прва половина књиге), енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и средње стручне школе -аутори уџбеника: Liz & John Soars, Paul Hancock; – аутори радне свеске: Liz & John Soars, Jo McCaul;

„THE ENGLISH BOOK“  650-02-437/2020-03 од 02.03.2021.

 

Direkt 3, Немачки језик за трећи разред гимназије. Ђ.Мота, В. Николовски, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

 

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 3. – руски језик за трећи разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера,     Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”650-02-547/2010-06 од  21.9.2010.

– уколико до 31. августа уколико до 31. августа 2020. године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Завода за унапређивање квалитета образовања и васпитања буде одобрен уџбеник чији су садржаји усклађени и прилагођени актуелном наставном програму историје за други разред гимназије, стручно веће наставника историје ће о томе обавестити надлежне органе у школи.

Уколико се до наведеног датума на списку одобрених уџбеника не нађе такав уџбеник, наставници историје ће користити наведени уџбеник, а како програм захтева допуну, у том циљу ће се користити доле наведени уџбеник за други разред гимназије природно математичког смера.

Чека се одобрење новог уџбеника: Биологија 3, уџбеник за трећи разред природно-математичког смера, Д.Цветановић, И.Лазаревић, Клет, Београд, 2021.

 

Географија 3, уџбеник за разред гимназије, Д.Шабић, С. Вујадиновић, Нови логос, Београд, 2021.

 

Логика. Михаило Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Органска хемија за трећи разред средње школе и гимназије општег типа и природно-математичког смера. Т. Недељковић, НОВИ ЛОГОС, Београд.

 

Хемијски практикум, за гимназије. С. Нешић, М. Јоветић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Збирка задатака из хемије за трећи и четврти разред гимназије. Велимир Попсавин, Чнади Јанош, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Физика за трећи разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

 

Грађанско васпитање за 3. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

 

 

4.РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа; Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ; Klett, Београд, 2019 године;

 

 

Headway Advanced Intermediate, 5th edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), енглески језик за четврти разред гимназије Liz & John Soars, Paul Hancock;

„THE ENGLISH BOOK“  650-02-440/2020-03 од 02.03.2021.

 

Direkt 4, Немачки језик за четврти разред гимназије. Ђ.Мота, В. Николовски, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 4. – руски језик за четврти разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”650-02-547/2010-06 од  21.9.2010.

 

 

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије и средњих стручних школа,  Дејан Пејовић, Креативни центар, 2019.

 

Социологија, уџбеник за четврти разред средње школе, Владимир Вулетић, КЛЕТТ, Београд.

(уџбеник је одобрен, али још увек није доступан)

 

Устав и права грађана, уџбеник  за IV разред гимназије и четворогодишње средње школе и за трећи разред трогодишње средње школе, Милан Гачановић, Klett, Београд.

 

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић и Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

 

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

 

Ликовна култура за гимназије и средње школе. В.Галовић и Б.Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Водич кроз историју музике, Доминанта Ђурић, Београд, 2019.

 

Грађанско васпитање за 4. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

 

 

4.РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа; Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ; Klett, Београд, 2019 године;

Headway Upper Intermediate, 5th edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска, друга половина књиге), енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и средње стручне школе -аутори уџбеника: Liz & John Soars, Paul Hancock; – аутори радне свеске: Liz & John Soars, Jo McCaul;

„THE ENGLISH BOOK“  650-02-437/2020-03 од 02.03.2021.

Direkt 4, Немачки језик за четврти разред гимназије. Ђ.Мота, В. Николовски, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 4. – руски језик за четврти разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије и средњих стручних школа,  Дејан Пејовић, Креативни центар, 2019.

 

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Хемија, за гимназију природно-математичког смера. Ј.Петровић и С. Велимировић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Биологија – тренутно не постоји програм који прати реформисани програм

Физика за четврти разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић и Зоран Распоповић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.

 

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

 

Грађанско васпитање за 4. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

Социологија, уџбеник за четврти разред средње школе, Владимир Вулетић, КЛЕТТ, Београд.(уџбеник је одобрен, али још увек није доступан)

 

Устав и права грађана, уџбеник  за IV разред гимназије и четворогодишње средње школе и за трећи разред трогодишње средње школе, Милан Гачановић, Klett, Београд.

Кључне речи:

2 Komentar(a)

Оставите коментар

Your email is never published nor shared. Сва обавезна поља су означена *

*