Изборни програми за ученике првог разреда (на упису се бирају два од понуђена четири)

Изборни програми за ученике првог разреда (на упису се бирају два од понуђена четири)

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
 • процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;
 • препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;
 • одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
 • комуницира на конструктиван начин;
 • исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;
 • разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

 

Разред Први
Годишњи фонд часова 37 часова

 

ИСХОДИ

На крају првог разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМА САДРЖАЈИ
–   разликује успешан од  неуспешног јавног наступа;

–   препознаје говор тела у јавним наступима;

–   разматра јавни наступ са становишта утицаја који говорник жели да постигне;

–   препознаје елементе манипулације у јавном наступу и критички се према њима поставља;

–   демонстрира правила успешног јавног наступа;

 

ЈАВНИ НАСТУП

 

Увод у програм.

Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан јавни наступ.

Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.

Асертивна комуникација.

Израз и стил говорника.

Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости и звука на убедљивост наступа.

Познати говорници данашњице.

Јавни наступи у медијима.

Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа.

Манипулација. Мотивациони говорници.

Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и преговарање у јавним наступима.

Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у прошлости.

Дикција, естетика и култура у јавним наступима.

Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења.

 

–   критички се односи према медијским садржајима, разликује чињенице од интерпретације;

–   бира  медијске садржаје  руководећи се њиховим квалитетом и сопственим потребама;

–   изражава негативан став према препознатим  примерима медијске некултуре и злопупотребе  медија;

–   одговорно креира и шаље поруке посредством медија;

–   препозна примере угрожавања  права  на  слободу говора и примере угрожавања приватности људи;

–   разликује  моћи и ограничења различитих медија;

–   предвиђа даљи развој медија, његове предности и опасности;

КРЕАТОРИ И ПРИМАОЦИ МЕДИЈСКИХ ПОРУКА

 

Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења културе, манипулације.

Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и злоупотреба.

Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне вести. Манипулација.

Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности људи ради добијања ексклузивних вести.  Култура и некултура у медијима.

Говор мржње у медијима.

Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска регулатива.

Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.

Моћ утицаја  и ограничења различитих медија.

Медији – фактор формирања или праћења укуса јавности?

Будућност медија.

–   упореди различите вредносне категорије, одабере прихватљиву и образложи избор;

–   издвоји комерцијалне садржаје који обликују ставове/вредности, препозна скривена значења и критички их испита упоређујући их са другим изворима;

–   вреднује културне догађаје, самостално из одабира и посећује.

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕДНОСТИ Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје, породични живот, обрасце провођења слободног времена, начине рада и стварања, религијске обреде? Примери друштва/културе: британско, немачко, јапанско, латиноамеричко…

Вредности и вредносни судови(добро – лоше; добро – зло; лепо – ружно; свето – световно; корисно – штетно; пријатно – непријатно; тачно – нетачно; успешно – неуспешно; истинито – лажно; пристојно – непристојно; уметничко – неуметничко.

Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама, пласирање робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене поруке у свакодневном животу; вредновање порука уз помоћ различитих извора.

Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности.

 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО
Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;
 • уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;
 • препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;
 • илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;
 • исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;
 • препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

 

 

Разред Први
Годишњи фонд часова 37 часова

 

ИСХОДИ

На крају првог разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМЕ САДРЖАЈИ
–   препозна мултиперспективност приступа програму и наведе науке које се баве питањима појединца, групе, друштва;

–   учествује у доношењу правила понашања у групи;

–   опише својим речима сврху социјалних експеримената;

–   критички разматра појаву узора, идола и вођа и њихов утицај на појединце, групе, друштво;

–   опише на примеру утицај медија на формирање узора, идола и вођа;

–   идентификује особе, на локалном или глобалном нивоу, које су биле или су сада вође и идоли;

–   процени могући развој догађаја у свету имајући у виду актуелне светске вође;

–   делује проактивно штитећи права и интересе неког појединца, групе или друштва.

–   објасни на примеру  разлику између усамљености и самоће;

–   критички разматра проблеме са којима се суочавају одбачени појединци;

–   повезује процесе технологизације света и повећане усамљености и отуђености људи;

–   препознаје стереотипе и предрасуде у примерима одбачености;

–   процењује могуће последице усамљености, одбачености и отуђености у животу људи у будућности.

 

 

 

ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА Увод у програм

Узори, идоли и  идолатрија – слично, а различито.

Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе?

Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља – има ли разлике?

Како се постаје идол?

Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 20. века – битлсоманија. Како је до ње дошло?

Шта вођу чини вођом?

Вође, узори и идоли у различитим областима (политика, војска, спорт, уметност, наука, техника…) и њихов утицај.

Да ли има вође без следбеника? Како вође утичу на следбенике?

Шта је конформизам, које су његове последице и како му се одупрети.

Какав је утицај медија на стварање узора, идола, вођа?

Вође у прошлости које су промениле свет (на боље или нагоре).

За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто?

 

УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села и самоћа старих.

Нове технологије –узрок или решење усамљености младих.

Велики брат и други ријалити програми отуђености – зашто имају велику гледаност?

Осамљеност као избор. Испосници и самоћа.

Познати одбачени појединци у прошлости – зашто их је друштво одбацило?

Инквцизиција – однос према појединцима оптуженим за јерес. Галилео Галилеј – одустајање од уверења ради заштите од одбачености.

Расистичка дискриминација – одбаченост због боје коже.

Одбаченост старих, болесних, сиромашних и другачијих у савременом свету.

Ејџизам – прихваћена дискриминација.

Солидарност међу људима и прихватање различитости као равнотежа одбачености и отуђености.

 

Кључне речи: међузависност,узори, идоли, вође, усамљеност, одбаченост, отуђеност.

 

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;
 • препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у складу са тим одговорно реагује;
 • одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања – спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима;
 • покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.

 

Разред Први
Годишњи фонд часова 37 часа

 

ИСХОДИ

На крају првог разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМЕ САДРЖАЈИ
–     учествује у доношењу правила понашања у групи;

–     доведе у везу деловање психоактивних супстанци на физичко и  ментално  стање особе са појавом зависности и тешкоћама одвикавања;

–     препозна и одупре се притиску средине да користи цигарете, алкохол, дрогу;

–     аргументовано дискутује о манипулацији младима да користе психоактивне супстанце, утицају медија на формирање идеала физичког изгледа, физичким активностима, спорту и рекреацији и начину исхране;

–     препознаје одговорност државе, школа, медија и спортских клубова у сузбијању коришћења психоактивних супстанци код младих;

–     илуструје примером значај спортско-рекретивних активности у превенцији зависности и њеном превазилажењу;

–     доведе у везу добробити редовне физичке активности саразличитим аспектима зрелости;

–     препозна  утицај физичких активности на доживљај сопственог тела и развој самопоуздања;

–     доведе у везу утицај физичког вежбања на поједине хормоне;

–     повезује физичко вежбање са репродуктивним здрављем и стерилитетом;

–     наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом свакодневном животу;

–     препознаје ризике неодговарајућих дијета и не примењује их;

–     разликује специфичности вежбања  у спорту и ван спорта и планира сопствене физичке активности у складу са потребама, могућностима и интересовањима;

–     критички процени и одбере поуздане информације о програмима вежбања, опоравка и исхране;

–     одабере призводе који одговарају његовим физичким и умним напорима.

СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ

 

Увод у програм.

Како делују психоактивне супстанце на организам младих?

Поводи и разлози за почетак употребе дувана.

Утицај дувана на физичке способности.

Истине и заблуде о алкохолу.

Спортски резултат, алкохол и кофеин.

Отворен, вербални, прикривени, неизговорени притисак средине на употребу психоактивних супстанци и могући одговори на њега.

Утицај физичког вежбања на одвикавање од психоактивних супстанци.

Спортско-рекреативне активности као вид превенције злоупотребе психоактивних супстанци и помоћ у процесу одвикавања.

Моћ и одговорност државе, медија и спортских клубова  у заштити младих од злопупотребе психоактивних супстанци.

Спортисти и изазови допинга.

Професионални спорт и здравље – цена притиска да се постигне врхунски спортски резлутат.

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ

 

Спортске активности и полна,  емоционална и социјална зрелост.

Медији и њихова  улога  у формирању идеала физичког изгледа младих данас.

Физичка активност, задовољство сопственим телом и интимност.

Како спортско рекреативне активности  делују  на наше  хормоне?

Повезаност физичког  вежбања и спортско-рекреативних активности са самопоуздањем.

Врсте физичких активности  и њихов утицај на репродуктивно здравље.

Претерано вежбање и проблем стерилитета.

ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ

 

Телесна маса, структура тела, индекс телесне масе, базални метаболизам.

Принципи здраве исхране.

Исхрана младих – намирнице које су према саставу, енергетској вредности и значају неопходне за физичке и умне напоре.

Утицај медија на избор програма физичког вежбања исуплемената-додатака исхрани.

Претерана мршавост и гојазност – ризици и компликације по здравље.

Дијете и физичко вежбање – врсте, сврха, последице.

Поуздани и непоуздани извори информација о физичком вежбању.

Спорт и рекреација као ефикасан начин за регулацију телесне тежине.

Сличности и разлике у исхрани и физичком вежбању у спорту и рекреацији.

Најчешћи програми вежбања, опоравка које млади бирају и исхрана– врсте, предности и недостаци.

Идеал физичког изгледа, спорт и рекреација и начин исхране некад и сад.

Најчешће заблуде у вези са исхраном и физичким активностима. Како се млади информишу о здравим животним навикама?

Kључни појмови: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне активности, психоактивне супстанце, превенција.

 

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ
Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;
 • процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;
 • демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;
 • истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
 • прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
 • осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;
 • искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.

 

Разред

Годишњи фонд

Први

37 часова

 

ИСХОДИ

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМЕ  

САДРЖАЈИ

–   образложи мотив избора програма, учествује у доношењу правила понашања у групи и поштује договорена правила;

–   разликује фундаменталне и примењене науке;

–   тумачи резултате научних истраживања са различитих аспеката;

–   процењује значај зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућаи утицај  науке на свакодневни живот;

–   изрази јасне ставове о важности науке и технологије, значају иновација, континуираном, доживотном учењу и  важности сопственог утицаја на будућност развоја друштва;

–   посматра/мери и идентификује својства/особине објекта истраживања;

–     прикупи, одабере и обради информацијерелевантне за истраживање, користећи ИКТ;

–   прикаже резултате истраживања;

УВОД У ИСТРАЖИВАЊЕ Израда модела „зелена кућа“.

Соларни панел.

Израда прототипова полупропустљивих мембрана.

Човек и клима.

Фундаменталне и примењене науке, мултидисциплинарни приступ науци.

Образовање као примењена наука.

Наука и технологија у свакодневном животу.

„Зелени принципи” у савременој науци.

Открића која су променила свет.

Занимљивиексперименти.

 

–   образложи избор теме/идеје пројекта;

–   дизајнира и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима и животној средини;

–   представи резултате/производ;

–   критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи.

МОЈ ПРОЈЕКАТ  

Самостална/групна израда пројекта на одабрану тему

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина

 

Кључне речи:

Оставите коментар

Your email is never published nor shared. Сва обавезна поља су означена *

*